მიმდინარე პროექტები

 

  • საქართველოში რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა

2017 წლის მაისიდან, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG) პროექტის ფარგლებში“, რომელიც დაფინანსებულია აშშ-ს განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ, TDI ახორციელებს 18-თვიან პროექტს, საქართველოში რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა.

პროექტის მიზნებია: რელიგიის თავისუფლების დაცვა, პირებისთვის, რომლებიც განიცდიან რელიგიური, ეთნიკური და/ან რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაციას, მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, დისკრიმინაციულ საფუძველზე მათი უფლებების დარღვევის აღმოფხვრა და, უფასოდ, ყველა ტიპის (სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის) საქმეზე, სრული სამართლებრივი დახმარება; ეროვნული (საკონსტიტუციო სასამართლო) და საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმების (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო) გამოყენებით სტრატეგიული სამართალწარმოების უზრუნველყოფა. 

განხორციელების ვადები:  22 მაისი, 2017 - 21 ნოემბერი, 2018

პროექტის ბიუჯეტი: 85,972 აშშ დოლარი

 

  • მრავალფეროვნებისა და ინტერკულტურული დიალოგის ხელშეწყობა, უმცირესობათა და ქალთა გაძლიერება

​პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG) პროექტის ფარგლებში“, რომელიც დაფინანსებულია აშშ-ს განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ.

პროექტი ითვალისწინებს რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობებისა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დისკრიმინაციისა და მართლმსაჯულებაზე წვდომის საკითხების შესახებ ფართო აუდიტორიისთვის ცნობიერების ასამაღლებელ აქტივობებს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია დოკუმენტური ფილმების, მულტიმედია და საგანმანათლებო მასალების მომზადება და პოპულარიზაცია. 

განხორციელების ვადები: 1 ივლისი, 2017 - 30 ივნისი, 2018

პროექტის ბიუჯეტი: 50, 751 აშშ დოლარი

 

  •     რელიგიური გაერთიანებების გაძლიერება და სჯარო მოხელეების ცნობიერების ამაღლება დისკრიმინაციის აკრძალვის, რელიგიის თავისუფლებისა და თანასწორობის საკითხებზე

პროექტი ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით.

პროექტის მიზნებია: კანდიდატებთან სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება, დისკრიმინაციის აკრძალვის, რელიგიის თავისუფლებისა და თანასწორობის საკითხებზე სახელმძღვანელო დოკუმენტის მომზადება; ადგილობრივი რელიგიური თემების ლიდერებისა და წარმომადგენლების მონაწილეობით სამუშაო შეხვედრების გამართვა ათი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან, ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება დისკრიმინაციის აკრძალვის, რელიგიის თავისუფლებისა და თანასწორობის საკითხებზე.

პროექტის მიზანია რელიგიური გაერთიანებების სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, სახელმწიფოსა და რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა, რელიგიური გაერთიანებებისთვის ადგილობრივ დონეზე პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირება, მათი გადაჭრის გზების ძიება და თვითმმართველობებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება.  

განხორციელების ვადები: 7 აგვისტო, 2017- 7 მაისი, 2018

პროექტის ბიუჯეტი: 41,031 ევრო